Okresy polowań
Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459, z późn. zm.) w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Przez cały rok wolno polować na:

norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego;

Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy;

Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy;

Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty;

Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną;

Rozporządzeniem opublikowanym 24 grudnia 2014 r. Minister Środowiska zmienił terminy polowań na lochy w latach 2015 i 2016. Na terenie województwa podlaskiego na lochy można polować cały rok, natomiast w pozostałych województwach – od 15 maja do 15 lutego;

OKRESY POLOWAŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU
(Po kliknięciu w ikonę miesiąca pojawi się lista zwierzyny)